Administratiewijzer.nl hierna te noemen: “AW” en te bereiken via email op het volgende email adres: support@administratiewijzer.nl

Artikel 1: Opdracht

1.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en AW komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een schriftelijke akkoordverklaring afgeeft aan AW waaronder mede wordt begrepen een elektronische bevestiging aan AW tot aanvaarding van het aanbod. De aanvaarding geschiedt krachtens internet dan wel indien reeds met de uitvoering van de opdracht is begonnen. AW is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan opdrachtgever heeft verstuurd. In dezen zullen reeds verrichte werkzaamheden in beginsel niet bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

1.2 Alle aan AW verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met AW en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde bij AW werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

1.3 Aan AW verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van AW, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door AW opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

1.5 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door AW zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes van AW2.1 Door AW gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door AW.

2.2 Alle door AW genoemde tarieven zijn excl btw.

Artikel 3: Communicatie3.1 In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht aan AW heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht AW heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

3.2 Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever, door AW verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door AW gegeven advies.

3.3 Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan AW heeft bekend gemaakt, mag AW erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 4: Honorarium en betaling

4.1 Het voor haar dienstverlening aan AW toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan opdrachtgever te betalen vergoeding voor de AW Pakketten en zijn op voorhand reeds bij Opdrachtgever bekend.

4.2 AW is gerechtigd overeengekomen tarieven jaarlijks te verhogen.

4.3 Facturen van AW dienen door opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door AW voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen dan wel de factuur anders vermeldt.

4.4 Voorkeur AW gaat uit naar automatische incasso. Hiertoe zal Opdrachtgever aan AW een zakelijke doorlopende machtiging tot bankafschrijving afgeven.

4.5 Verrekening door Opdrachtgever van door AW voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door AW uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.6 Indien opdrachtgever de door AW in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan AW te voldoen kan AW de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd.

4.7 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.8 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van AW aanleiding geeft, is AW bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Informatie van opdrachtgever5.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan AW die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.

5.2 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan AW verschafte informatie.

5.3 Opdrachtgever vrijwaart AW te allen tijde voor onjuiste mededelingen op het Platform welke voor risico en rekening van Opdrachtgever dienen te komen omdat deze ze zelf heeft geüpload of heeft geplaatst.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van AW6.1 Iedere aansprakelijkheid van AW alsmede van haar bestuurders en haar werknemers, is beperkt tot het bedrag van de gedeclareerde opdrachtsom met een maximum van € 2.500,-.

6.2 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor opdrachtgever geen rechten ontlenen.

6.3 AW is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen en/of informatie op de website.

6.4 AW is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door AW gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door AW kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

6.5 AW is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan AW verzonden (email)berichten AW niet hebben bereikt.

6.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van AW voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

6.7 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met AW indien AW zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.Artikel 7: Overmacht

7.1 AW is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor AW redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van AW ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

7.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van AW geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van AW kan worden gevergd.

Artikel 8: Bescherming persoonsgegevens

8.1 Door opdrachtgever aan AW verstrekte persoonsgegevens zullen door AW niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover AW op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

8.2 Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van AW of een aan AW gelieerde onderneming zal AW de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.Artikel 9: Verval van recht

9.1 Klachten met betrekking tot door AW verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van AW, te worden ingediend bij AW. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van opdrachtgever op.

9.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door AW verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 10: Diversen

10.1 Op alle door AW uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen AW en opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

10.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden AW slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen AW en opdrachtgever zijn overeengekomen.

10.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

10.5 AW is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval AW tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door AW genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.